Udgravning af jættestue ved Skælskør

Project: Research

Project Details

Description

Udgravning af en sløjfet jættestuetomt på en forhøjning i dyrket mark på den østlige side af Skælskør Nor.
Jættestuen er beskrevet og der er tegnet en skitse af kammeret under sognebeskrivelsen i 1884, inden anlægget blev sløjfet i 1893. Under den aktuelle undersøgelse (2022) blev kammeret erkendt i form af en stensat gang, stenspor og flintpakning fra kammeret. Dertil blev der påtruffet et ekstra tidligere ukendt kammer af næsten samme størrelse (ca. 2x10-11 m) og orientering som det velkendte kammer, og beliggende umiddelbart sydvest for dette. Dette nye kammer rummer blandt andet et gravkammerlag med bevarede menneskeknogler, flintredskaber, keramikskår, ravperler, hvidbrændt flint og blåsmuslinger. Kammerets gulv består af hårdt ler. Det nyopdagede kammer er omgivet af en lerfyldt rende, der sandsynligvis er de nederste rester af den lerpakning der har omgivet kammeret. Højfylden omkring de to kamre rummer blandt andet et aflangt 10 meter langt fyldskifte med mindre sten på bagsiden af det ene jættestuekammer, og en mulig sekundær stensat grav. Omkring jættestuekamrenes indgange er et større afgravet lag med fund fra ældre jernalder, samt gruber og kogegruber. Undersøgelsen er finansieret af Slots og Kulturstyrelsens pulje til Dyrknings- og erosionstruede lokaliteter.
Short titleBaadslunde
AcronymMVE04224
StatusActive
Effective start/end date20/01/202231/12/2024