Rie Karen Marie Iversen
1989 …2024

Research activity per year

Network

Solveig Sandal Johnsen

  • Det Kgl. Bibliotek. AU Library

External person

Alexandra Fogtmann-Schulz

  • Aarhus Universitet

External person

Katja Guldbæk Rasmussen

  • Det Kongelige Bibliotek

External person

Rasmus Rindom Riise

  • Det Kongelige Bibliotek

External person

Gitte Petersen

  • Det Kongelige Bibliotek

External person

Rasmus Rindum Riise

  • Det Kgl. Bibliotek. Københavns Universitets Bibliotek

External person