Forskningsportal

Engelsk

A-E Jensen

Person

CV opdateret juli 2019

Siden 2009‐Souschef og forskningschef for Museum Lolland‐Falster (fusion pr. 1. januar 2009 af Guldborgsund Museum og Lolland-Falsters Stiftsmuseum) Ansvarlig for museets forskning, internationale projekter og fundraising
I de senere år fortrinsvist beskæftiget med økonomi, personaleledelse, organisation, fundraising og forskningskoordinering. Tidligere fortrinsvist beskæftiget med indsamlings‐, undersøgelses‐ og registreringsopgaver. Har i mere end 30 år arbejdet med museumsformidling rettet mod mange forskellige målgrupper, herunder såvel udstillings‐ og rundvisningsarbejde målrettet turistorganisationer og pressen som videnskabelig formidling til fagkolleger i ind‐ og udland. Varetager og har i embeds medfør varetaget en lang række bestyrelsesposter i f.eks.:
Kulturmindeforeningen i Nykøbing Falster en af de allerstørste lokalafdelinger af By og Land
Facaderådet i Nykøbing Falster
Danmarks Traktormuseum i Eskilstrup
Åbne Samlinger www.museum‐online.dk
Borgerstyregruppen for Slotsgadeprojektet – Et helhedsorienteret byfornyelsesprojekt i Nykøbing Falster
Bøtø Nor Gl. Pumpestation
Guldborgsund Folkeuniversitetskomité
Kulturlinkbestyrelse ‐grænseoverskridende samarbejde over Femern Bælt

2018

Akademiuddannelse i Fundraising Management

2012

Målrettet arbejdsmiljøuddannelse for museumsansatte

2010

Dipliomuddannelse i museumsledelse og leisure management

2007-2008 Leder af Guldborgsund Museum

Leder af Guldborgsund Museum og Nykøbing Falsters Egnshistoriske Arkiv. Indgik i fusionsgruppen bag Museum Lolland-Falster

2003-2006 Museumsinspektør ved Museet Falsters Minder

Museumsinspektør ved Guldborgsund Museum (Museet Falsters Minder). Formand for Kulturmiljørådet for Storstrøms Amt ind til dettes nedlæggelse med udgangen af 2006. Initiativtager og styregruppemedlem for "Kulturbroen over Femern Bælt" et EU Interreg IIIA projekt (2004-2006)

2000-2002 Projektforsker/seniorforsker

Projektleder for det fællesmuseale forsknings- og formidlingsprojekt: Venner og fjender - vikingetid og tidlig middelalder inden for Storstrøms Amt. I 2000 finansieret af midler fra Kulturregion Storstrøm.
I 2001-2002 ansat som forsker ved det nu nedlagte Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter i Roskilde www.aabne‐samlinger.dk/venderprojekt/index.htm med relevant opkvalificering i GIS og SQL

1992-1999 Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

I 1996: frikøbt til udfærdigelse af projektbeskrivelse og ansøgning om kulturforsøgs midler
til Storstrøms Amts museers IT‐projekt Åbne Samlinger.
1997‐1999 formand for museumsrådets IT‐gruppe.
I 1998 valgt som formand til det nyetablerede Kulturmiljøråd for Storstrøms Amt
Initiativtager til et kulturhistorisk netværk mellem museet og de lokalhistoriske arkiver
inden for Falster kommunerne.
Yachtskipper af 2. og 1. grad

1986-1991 "Free-lance" arkæolog fortrinsvist ved Haderslev Museum og Koldinghus

Kortere og længere varende gentagne ansættelser på Herning Museum, Kulturhistorisk
Museum i Randers, Museet på Koldinghus, Viborg Stiftsmuseum, Nationalmuseet og
Haderslev Museum. Heraf sammenlagt ca. 3 års ansættelse som “free lance” arkæolog ved
Haderslev Museum og Museet på Koldinghus med arbejdsopgaver indenfor de arkæologiske
feltdiscipliner, samt indenfor administration, formidling og registrering.
Udgravningsteknisk leder i 1989‐1991 for “The Danish Archaeological Mission to Ayios
Kononas, Akamas Forest, Cyprus” på Kypern for Jane Fejfer og Hans Erik Matthiesen,
Institut for klassisk arkæologi, Århus Universitet.
Godkendt som voksenunderviser i Sønderjyllands Amt

1985

2 måneders forskningsophold i Ungarn, der udover indblik i det specifikke
forskningsprojekt, udskillelse af etniske grupper i et arkæologisk materiale, gav et generelt
indblik i den ungarske museumsverden, med besøg på de overordnede arkæologiske
institutioner, hovedmuseerne og langt de fleste provinsmuseer.
Erhvervsintroducerende kursus i virksomhedsøkonomi, organisation og
personaleadministration.

1975-1985

Universitetsuddannelse i forhistorisk arkæologi og geografi/geologi
Magisterkonferens i forhistorisk arkæologi inden for jernalderøkonomi med speciale i
“Yngre‐jernalder forskning ‐ nu og i fremtiden. Periodens udvikling med udgangspunkt i
udvekslingsforhold”
Kortere og længerevarende gentagne ansættelser ved danske og udenlandske museer
Nordisk studentersamarbejde
Bifag i geologi/geografi afsluttet med miljøgeologirapport om naturfredning
Godkendt som voksenunderviser i Vejle Amt
Uddannet og godkendt som voksenunderviser i Århus Amt
Tilknyttet Forhistorisk Museum Moesgårds formidlingsafdeling som rundviser
Yachtskipper af 3. grad


1975 - Matematisk fysisk student fra den daværende Åbenrå Statsskole

1970-1972: 1.-2. real Kruså skole

1965-1970 Kollund skole

1958 Født i Gråsten

Log ind i Pure